Our Females

neva masquerade female
IZYASHCHESTVO IZ TVERSKOGO KNYAZHESTA

date of birth
 colour: а 21 33 (blue-tabby-point)
 title: (WCF)

PHOTO ALBUM
 

cattery neva masquerade cat


 

neva masquerade female
JASENTA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth : 17.07.2017
color: а 21 33 03 (blue tabby point bicolor)
titl:Ch.(WCF)
 

PEDIGREE
 

PHOTO ALBUM

neva masquerade female
ASTREYA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 15.02.
colour: а 21 33 (blue-tabby-point)
title:Int. Ch. (WCF)

PEDIGREE

PHOTO ALBUM

 

neva masquerade female
IDRIL` IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 23.06.2017
color: а 21 33 (blue tabby point)
титул:  Ch.(WCF)

PEDIGREE

PHOTO ALBUM
 


 

neva masquerade female
MELODIYA IZ ODISSEI
date of birth: 03.07.2013
color: fs 21 33 ( seal silver torty tabby point )
title: Int. Ch. (WCF)
PEDIGREE
PHOTO ALBUM


 

neva masquerade female 
HELMA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth : 5.04.2017
color f 21 33 03 (seal torti tabby point with white)
titl:Ch.(WCF)
 

 PEDIGREE

PHOTO ALBUM

 

 

neva masquerade female
RUNA NEVA MAGIC
date of birth: 4.04.2019 
color: a 33 (blue point)
title: ( WCF)

PHOTO ALBUM

 

 

 
neva masquerade female
ULYBKA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth : 30.11.2018
color: n 21 33 (seal tabby point)  
title:(WCF)
 

PEDIGREE

PHOTO ALBUM


 

siberian female
Evlampiya Iz Tverskogo Knyazhestva

date of birth: 01.08.2019
color: a 24 (blue spotted)
title:  (WCF)

PHOTO ALBUM

 


 

siberian female
IVMARIN GELLA

date of birth : 29.11.2018
color: n 24
титул:

PEDIGREE
PHOTO ALBUM


 

                            siberian female
SONECHKA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth: 02.08.2018
color: f 24 

PEDIGREE
PHOTO ALBUM

 

                         

 


 

neva masquerade female
ALERIYA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

date of birth : 26.11.2018
color: fus 21 33
титул:

PHOTO ALBUM