Natasha ♀ Iz Tverskogo Knyazhestva

HCM, PKD, FIV, FeLV — negative

Gender: Female

Date of birth: 22 jun 2022

Color: f 24 (tortie spotted)

Dad: Artas Iz Tverskogo Knyazhestva

Mom: Zabava Putyatishna LyuMur

The title awards: -